Tin cậy

Samsung Gallery

official-app
14.3MB
Tải về
Tải về 5M - 25M
Phiên bản 10.0.20.10 1 tuần trước

Mô tả của Samsung Gallery

Samsung Gallery is the best application for image & video viewing that works for Galaxy users.

You can view your image & video with fast and cool way through Samsung Gallery used and recognized in Galaxy smartphone globally, Besides enhanced security helps protect your image & videos in safe, you can enjoy your image & video anywhere through cloud sync with signing in same account, if Samsung Gallery is installed. You can experience new Gallery feature of newly launched Galaxy easily with updating application. Update Samsung Gallery and start enjoying image & videos with smart way now.

※ Some feature is not available dependent to country and device.

The following permissions are required for the app service.

For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

[Required permissions]

- Storage: Used to save, load, edit, delete pictures and videos.

[Optional permissions]

- Telephone: Used to check device-unique identification information to use Samsung Cloud.

- Contacts: Used to get contact information when adding name tags to People.

- Locations: Used to provide current location information when editing location information.

- SMS: Used to share Stories.

Samsung Gallery là ứng dụng tốt nhất để xem hình ảnh & video hoạt động cho người dùng Galaxy.

Bạn có thể xem hình ảnh và video của mình một cách nhanh chóng và thú vị thông qua Samsung Gallery được sử dụng và nhận dạng trong điện thoại thông minh Galaxy trên toàn cầu, Bên cạnh bảo mật nâng cao giúp bảo vệ hình ảnh và video của bạn an toàn, bạn có thể thưởng thức hình ảnh và video của mình ở bất cứ đâu thông qua đồng bộ hóa trên đám mây với đăng nhập cùng tài khoản, nếu Samsung Gallery được cài đặt. Bạn có thể trải nghiệm tính năng Thư viện mới của Galaxy mới ra mắt một cách dễ dàng với ứng dụng cập nhật. Cập nhật Samsung Gallery và bắt đầu thưởng thức hình ảnh & video bằng cách thông minh ngay bây giờ.

※ Một số tính năng không khả dụng tùy thuộc vào quốc gia và thiết bị.

Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng.

Đối với quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật, nhưng không được phép.

[Quyền yêu cầu]

- Lưu trữ: Được sử dụng để lưu, tải, chỉnh sửa, xóa ảnh và video.

[Quyền tùy chọn]

- Điện thoại: Được sử dụng để kiểm tra thông tin nhận dạng duy nhất của thiết bị để sử dụng Samsung Cloud.

- Danh bạ: Được sử dụng để lấy thông tin liên hệ khi thêm thẻ tên vào People.

- Vị trí: Được sử dụng để cung cấp thông tin vị trí hiện tại khi chỉnh sửa thông tin vị trí.

- SMS: Được sử dụng để chia sẻ Câu chuyện.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Samsung Gallery

3.73
278
5
125
4
38
3
66
2
12
1
37

Đánh giá Samsung Gallery

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Samsung Gallery, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng official app
Cửa hàng official-app 5.08k 8.07M

Thông tin APK về Samsung Gallery

Phiên bản APK 10.0.20.10
Khả năng tương thích Android 7.1+ (Nougat)


Tải về Samsung Gallery APK
Tải về